Politika Privatnosti

Vlasnik i kontroler podataka

Vlasnik:

AVATAR d.o.o.
Obilizni put BB
15000 Šabac
E-pošta office@avatar.rs

Tipovi prikupljenih podataka
Među tipovima ličnih podataka koje ova aplikacija prikuplja, sama ili preko trećih lica, postoje: ime; prezime; Pol; Datum rođenja; broj telefona; BROJ PDV-a; ime preduzeća; fizička adresa; Zemlja; e-adresa; Poštanski broj; Grad; Poreska ID; Tragači; Podaci o korišćenju; broj korisnika; informacije o uređaju; statistika sesije; geografska širina (grada); dužina (grada).

Potpuni detalji o svakom tipu prikupljenih ličnih podataka navedeni su u namenskim odeljcima ove smernice privatnosti ili po određenim tekstovima objašnjenja prikazanim pre prikupljanja podataka.

Lične podatke može slobodno da obezbedi Korisnik ili, u slučaju podataka o korišćenju, koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja ove veb lokacije.

Osim ako nije drugačije navedeno, svi podaci koje zahteva ova aplikacija su obavezni i ne obezbeđivanje podataka može onemogućiti ovoj aplikaciji da pruži svoje usluge. U slučajevima kada ova aplikacija izričito navodi da neki Podaci nisu obavezni, korisnici su slobodni da ne prenose ove Podatke bez posledica po dostupnost ili funkcionisanje usluge.

Korisnici koji su nesigurni koji lični podaci su obavezni dobrodošli su da kontaktiraju Vlasnika.

Svako korišćenje kolačića – ili drugih alatki za praćenje – od strane ove veb lokacije ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova aplikacija služi svrsi pružanja Usluge koju korisnik zahteva, pored bilo koje druge svrhe opisane u sadašnjem dokumentu i u Politici kolačića, ako je dostupna.

Korisnici su odgovorni za sve lične podatke trećih lica dobijene, objavljene ili deljene putem ove aplikacije i potvrđuju da imaju saglasnost trećeg lica da dostavi podatke Vlasniku.

Režim i mesto obrade podataka

Načini obrade

Vlasnik preduzima odgovarajuće bezbednosne mere da bi sprečio neovlašćeni pristup, otkrivanje, izmenu ili neovlašćeno uništavanje podataka.

Obrada podataka se sprovodi pomoću alatki omogućenih za računare i/ili IT, prateći organizacione procedure i režime koji su strogo povezani sa naznačenim namenama. Pored Vlasnika, u nekim slučajevima, Podaci mogu biti dostupni određenim tipovima lica koja su zadužena za rad ove aplikacije (administracija, prodaja, marketing, pravna, administracija sistema) ili spoljnim licima (kao što su pružaoci tehničkih usluga trećih lica, nosioci pošte, hosting provajderi, IT kompanije, komunikacione agencije) koje vlasnik imenuje, kao Procesore podataka. Ažurirana lista ovih strana može biti zatražena od Vlasnika u bilo kom trenutku.

Pravni osnov obrade

Vlasnik može da obradi lične podatke koji se odnose na korisnike ako se primeni nešto od sledećeg:

  • Korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više specifičnih namena. Napomena: Prema nekim zakonima vlasniku može biti dozvoljeno da obrađuje lične podatke dok se Korisnik ne usprotivi takvoj obradi („odbijanje saglasnosti“), bez potrebe da se oslanja na saglasnost ili bilo koju drugu od sledećih pravnih osnova. To se, međutim, ne primenjuje, svaki put kada obrada ličnih podataka podleže evropskom zakonu o zaštiti podataka;
  • obezbeđivanje podataka je neophodno za izvođenje sporazuma sa Korisnikom i/ili za sve pred-ugovorne obaveze;
  • obrada je neophodna za poštovanje zakonske obaveze kojoj vlasnik podleže;
  • obrada se odnosi na zadatak koji se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službenog ovlašćenja u Vlasniku;
    obrada je neophodna za potrebe legitimnih interesa kojima se bavi Vlasnik ili treće strane.

U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći da se razjasni konkretan pravni osnov koji se primenjuje na obradu, a posebno da li je obezbeđivanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni uslov, ili uslov neophodan za stupanje u ugovor.

Mesto

Podaci se obrađuju u kancelarijama vlasnika i na bilo kojim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu.
U zavisnosti od lokacije korisnika, prenos podataka može da podrazumeva prenos podataka korisnika u zemlju koja nije njihova. Da bi saznali više o mestu obrade takvih prenetih podataka, korisnici mogu da provere odeljak koji sadrži detalje o obradi ličnih podataka.

Korisnici takođe imaju pravo da se uče o pravnom osnovu prenosa podataka u zemlju izvan Evropske unije ili u bilo koju međunarodnu organizaciju koja je regulisana javnim međunarodnim pravom ili koju su postavile dve ili više zemalja, kao što su UN, kao i o bezbednosnim merama koje je vlasnik preduzeo da bi zaštitio njihove podatke.

Ako do takvog prenosa doći, korisnici mogu da saznaju više tako što će proveriti relevantne odeljke ovog dokumenta ili se  rasuli sa vlasnikom koristeći informacije navedene u odeljku za kontakt.

Vreme zadržavanja

Lični podaci se obrađuju i čuvaju onoliko dugo koliko je predviđeno svrhom za koju su prikupljeni.

Zato:

Lični podaci prikupljeni u svrhe vezane za obavljanje ugovora između Vlasnika i Korisnika zadržavaju se dok se takav ugovor ne izvrši u potpunosti.

Lični podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika biće zadržani onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunile takve svrhe. Korisnici mogu pronaći određene informacije u vezi sa legitimnim interesima koje vlasnik traži u odgovarajućim odeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.
Vlasniku može biti dozvoljeno da zadrži lične podatke duži period svaki put kada korisnik da saglasnost za takvu obradu, sve dok takva saglasnost nije povučena. Pored toga, Vlasnik može biti u obavezi da zadrži lične podatke na duži period, svaki put kada je to potrebno za postupanje zakonske obaveze ili po nalogu autoriteta.
Kada istekne period zadržavanja, lični podaci će biti izbrisani. Stoga, pravo pristupa, pravo brisanja, pravo na ispravljanje i pravo na prenosivost podataka ne mogu se primeniti nakon isteka perioda zadržavanja.

Svrhe obrade
Podaci koji se odnose na Korisnika se prikupljaju kako bi se Vlasniku omogućilo da pruži svoju Uslugu, ispoštuje svoje zakonske obaveze, odgovori na zahteve za sprovođenje, zaštiti svoja prava i interese (ili interese svojih korisnika ili trećih lica), otkrije bilo koju zlonamernu ili prevarantsku aktivnost, kao i sledeće: kontaktiranje korisnika, analitiku i prikazivanje sadržaja sa spoljnih platformi.
Za određene informacije o ličnim podacima koji se koriste u svaku svrhu, Korisnik može da se pozove na odeljak „Detaljne informacije o obradi ličnih podataka“.

Detaljne informacije o obradi ličnih podataka
Lični podaci se prikupljaju u sledeće svrhe i koriste sledeće usluge:
Analitika
Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Vlasniku da nadgleda i analizira Veb saobraćaj i može se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics je servis za veb analizu koji pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje korišćenja ove aplikacije, za pripremu izveštaja o njenim aktivnostima i deljenje sa drugim Google servisima.
Google može da koristi prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene mreže za oglašavanje.
Obrađeni lični podaci: Tragači; Podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Irska

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)
Google Analytics 4 je servis za veb analizu koji pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje korišćenja ove aplikacije, za pripremu izveštaja o njenim aktivnostima i deljenje sa drugim Google servisima.
Google može da koristi prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene mreže za oglašavanje.
U Google Analytics 4, IP adrese se koriste u vreme prikupljanja, a zatim odbacuju pre evidentiranja podataka u bilo kom data centru ili serveru. Korisnici mogu da saznaju više konsultovanjem Googleove zvanične dokumentacije.
Obrađeni lični podaci: grad; informacije o uređaju; geografska širina (grada); dužina (grada); broj korisnika; statistika sesije; Tragači; Podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Irska

Kontaktiranje korisnika
Obrazac za kontakt (ova aplikacija)
Popunjavanjem obrasca za kontakt svojim podacima, Korisnik ovlasćuje ovu aplikaciju da koristi ove detalje da bi odgovorio na zahteve za informacijama, ponudama ili bilo kojom drugom vrstom zahteva kao što je naznačeno zaglavljem obrasca.
Obrađeni lični podaci: grad; ime preduzeća; Zemlja; Datum rođenja; e-adresa; ime; Pol; prezime; broj telefona; fizička adresa; Poreska ID; BROJ PDV-a; Poštanski broj.

Prikazivanje sadržaja sa spoljnih platformi
Ovaj tip usluge vam omogućava da prikažete sadržaj hostovan na spoljnim platformama direktno sa stranica ove aplikacije i komunicirate sa njima.
Ovaj tip usluge i dalje može da prikuplja podatke o Veb saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada ih korisnici ne koriste.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )
Font Awesome je usluga vizuelizacije slovnog oblika koju pruža Fonticons, Inc. koja omogućava ovoj aplikaciji da uvrsti sadržaj ove vrste na svoje stranice.
Obrađeni lični podaci: Tragači; Podaci o korišćenju.

Mesto obrade: Sjedinjene Države

Upravljanje oznakama
Ovaj tip usluge pomaže vlasniku da upravlja oznakama ili skriptama potrebnim na ovoj Veb lokaciji na centralizovan način.
Ovo rezultira protokom podataka korisnika kroz ove usluge, što potencijalno rezultira zadržavanjem ovih podataka.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager je servis za upravljanje tagovima koji pruža Google Ireland Limited.
Obrađeni lični podaci: Tragači; Podaci o korišćenju.
Mesto obrade: Irska

Prava korisnika
Korisnici mogu da ostvare određena prava u vezi sa podacima koje je obradio Vlasnik.
Posebno, korisnici imaju pravo da urade sledeće:

• Povucite njihov pristanak u bilo kom trenutku. Korisnici imaju pravo da povuku saglasnost tamo gde su prethodno dali saglasnost za obradu svojih ličnih podataka.
• Prigovorite obradi njihovih podataka. Korisnici imaju pravo da se protive obradi svojih Podataka ako se obrada obavlja na pravnom osnovu osim saglasnosti. Više detalja navedeno je u odeljku posvećenom odeljku ispod.
• Pristupite njihovim podacima. Korisnici imaju pravo da saznaju da li Se podaci obrađuju od strane Vlasnika, dobiju otkrivanje u vezi sa određenim aspektima obrade i dobiju kopiju podataka koji su u toku obrade.
• Proverite i tražite ispravu. Korisnici imaju pravo da provere tačnost svojih podataka i traže da se oni ažuriraju ili isprave.
• Ograničite obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da ograniče obradu svojih podataka. U tom slučaju, Vlasnik neće obrađivati svoje podatke u bilo koje druge svrhe osim skladištenja.
• Izbrišite ili na neki drugi način uklonite njihove lične podatke. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da od Vlasnika dobiju brisanje svojih podataka.
• Primite njihove podatke i prenesite ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo da primaju svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i, ako je tehnički izvodljivo, da ih prenesu na drugi kontroler bez ikakvih smetnji. Ova odredba se primenjuje pod uslovom da se Podaci obrađuju automatizovanim sredstvima i da se obrada zasniva na saglasnosti korisnika, na osnovu ugovora čiji je Korisnik deo ili na osnovu pred ugovornih obaveza.
• Uložite žalbu. Korisnici imaju pravo da iznesu zahtev pred svoj nadležni autoritet za zaštitu podataka.
Detalji o pravu na prigovor na obradu
Tamo gde se lični podaci obrađuju iz javnog interesa, u vršenju službenog ovlašćenja u Vlasniku ili u svrhu legitimnih interesa kojima se bavi Vlasnik, korisnici mogu da se protive takvoj obradi obezbeđivanjem osnova vezanog za njihovu određenu situaciju kako bi opravdali prigovor.
Korisnici moraju da znaju da, međutim, ukoliko njihovi lični podaci budu obrađeni u direktne marketinške svrhe, mogu da se protive toj obradi u bilo kom trenutku bez pružanja bilo kakvog opravdanja. Da naučim, bilo da je Vlasnik obrađuje lične podatke u svrhe direktnog marketinga, korisnici mogu da se pozivaju na relevantne odeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti ova prava
Svi zahtevi za vršenje korisničkih prava mogu se uputiti Vlasniku putem detalja o kontaktu navedenih u ovom dokumentu. Ovi zahtevi mogu da se ostvare besplatno i obratiće se Vlasniku u što je pre moguće i uvek u roku od mesec dana.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Pravna akcija
Lični podaci korisnika mogu se koristiti u pravne svrhe od strane vlasnika na sudu ili u fazama koje vode ka mogućoj pravnoj radnji proistekla iz nepravilnog korišćenja ove aplikacije ili srodnih Usluga.
Korisnik izjavljuje da je svestan da se od Vlasnika može zahtevati da otkrije lične podatke na zahtev javnih organa.

Dodatne informacije o ličnim podacima korisnika
Pored informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, ova aplikacija može korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije koje se odnose na određene Usluge ili prikupljanje i obradu ličnih podataka na zahtev.

Sistemske evidencije i održavanje
U svrhe rada i održavanja, ova aplikacija i sve usluge nezavisnih proizvođača mogu da prikupljaju datoteke koje zapisuje interakciju sa ovom aplikacijom (evidencije sistema) koriste druge lične podatke (kao što je IP adresa) u ove svrhe.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj smernici
Više detalja u vezi sa prikupljanjem ili obradom ličnih podataka može biti zatraženo od Vlasnika u bilo kom trenutku. Pogledajte kontakt informacije na početku ovog dokumenta.

Kako se postupa sa zahtevima „Ne prati“
Ova veb stranica ne podržava zahteve „Ne prati“.
Pročitajte njihove smernice privatnosti da biste utvrdili da li neka od usluga nezavisnih proizvođača koje koristi poštuje zahteve „Ne prati“, pročitajte njihove smernice privatnosti.

Promene ove smernice privatnosti

Vlasnik zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši izmene u ovoj politici privatnosti tako što će obavestiti svoje korisnike na ovoj stranici i eventualno u okviru ove aplikacije i/ili – što se tiče tehničkog i pravno izvodljivog – slanja obaveštenja korisnicima putem bilo kakvih kontakt informacija dostupnih Vlasniku. Preporučuje se često proveravanje ove stranice, misleći na datum poslednje izmene navedene na dnu.
Ukoliko promene utiču na obradu aktivnosti izvršenih na osnovu saglasnosti korisnika, Vlasnik prikuplja novu saglasnost korisnika, tamo gde je to potrebno.

Definicije i pravne reference

Lični podaci (ili podaci)
Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama — uključujući lični identifikacioni broj — omogućavaju identifikaciju ili identifikaciju fizičkog lica.

Podaci o korišćenju
Informacije prikupljene automatski putem ove aplikacije (ili usluga nezavisnih proizvođača zaposlenih u ovoj aplikaciji), koje mogu da uključuju: IP adrese ili imena domena računara koje koriste korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličina primljene datoteke kao odgovor, numerički kôd koji ukazuje na status odgovora servera (uspešan ishod, greška itd.), zemlju porekla, funkcije pregledača i operativnog sistema koje koristi Korisnik, različite vremenske detalje po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije) i detalje o putanji koja sledi u okviru Aplikacije sa posebnim referencama na redosled posećenih stranica, i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i/ili IT okruženju korisnika.

Korisnik
Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju koja se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa temom podataka.

Tema podataka
Fizičko lice na koje se odnosi lični podaci.

Procesor podataka (ili supervizor podataka)
Fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, kao što je opisano u ovoj politici privatnosti.

Kontroler podataka (ili vlasnik)
Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje, samostalno ili zajedno sa drugima, utvrđuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka, uključujući mere bezbednosti koje se tiču rada i korišćenja ove Aplikacije. Kontrolor podataka je, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik ove aplikacije.

Ova veb lokacija
Sredstva pomoću kojih se lični podaci korisnika prikupljaju i obrađuju.

Usluga
Usluga koju pruža ova veb stranica kao što je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupna) i na ovoj lokaciji/aplikaciji.

Evropska unija (ili EU)
Ukoliko nije drugačije navedeno, sve reference napravljene u okviru ovog dokumenta Evropskoj uniji uključuju sve aktuelne zemlje članice u Evropsku uniju i Evropski ekonomski prostor.

Kolačić
Kolačići su Tragači koji se sastoje od malih skupova podataka uskladištenih u pregledaču korisnika.

Tragač
Tracker označava bilo koju tehnologiju – npr. Kolačiće, jedinstvene identifikatore, veb monitore, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju – što omogućava praćenje korisnika, na primer pristupom ili skladištenjem informacija na Korisničkom uređaju.

Pravne informacije

Ova izjava o zaštiti privatnosti pripremljena je na osnovu odredbi više zakona, XXXXXX uključujući Art. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na ovu vebstranicu, ako nije drugačije navedeno u okviru ovog dokumenta.

Najnovija ispravka: novembar 08, 2022

POLITIKA KOLAČIĆA