Poštovani kupci,

Ukoliko postoji problem sa kupljenim uređajem iz AVATAR asortimana, naša Služba za reklamacije je tu da Vam pomogne.

U nastavku naši kupci mogu pronaći važne informacije o procedurama kada je u pitanju garancija, reklamacija i pojedinosti o pravima prilikom online kupovine.

Postupak reklamacije će se sprovoditi na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a privredno društvo Avatar DOO Šabac preuzima obaveze prodavca.

Procedura reklamacije

Reklamacije potrošača

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti i garancije, zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke prilikom transporta i sl.

Na proizvode kupljene na našem sajtu ili pozivanjem našeg kol-centra potrošač može da izjavi reklamaciju na sledeće načine:
1) elektronskim obraćanjem na adresu office@avatar.rs,
2) pozivanjem Službe za reklamacije na broj +381 66/88-91-698  ili
3) pozivanjem kurirske službe koja je artikle isporučila u roku od 24h od isporuke proizvoda.

Trgovac je obavezan da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana njenog prijema. Odgovor trgovca na reklamaciju sadrži odluku o prihvatanju reklamacije ili obrazloženje zbog neprihvatanja reklamacije, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvata.

Ukoliko se reklamacija potrošača prihvata, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana njenog podnošenja, odnosno 30 dana ukoliko je reč o tehničkoj robi i nameštaju.

Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, kompanija AVATAR d.o.o. postupa u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Ukoliko kompanija AVATAR d.o.o. iz objektivnih razloga ne može da udovolji zahtevu potrošača u dogovorenom roku, dužan je da potrošača obavesti o produženju roka za rešavanje reklamacije, da navede koliko će to produženje trajati, da dobije saglasnost od potrošača i da sve to evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju prihvatanja reklamacije, kompanija AVATAR d.o.o. vraća kupcu robu i uređaje pristigle iz ovlašćenog servisa.

Kupac je dužan da svoj uređaj preuzme ili da omogući njegovo dostavljanje u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka navedenog roka, smatraće se da se kupac nesumnjivo odrekao prava svojine na uređaju i da dati uređaj prelazi u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa (Službeni listSFRJ, br. 6/80 i 36/90, Službeni list SRJ, broj 29/96 i Službeniglasnik RS, broj 115/2005 ‒ dr. zakon).

Kupac gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja robom, upotrebe ili montaže robe koje nisu u skladu sa Uputstvom za upotrebu/montažu, fizičkih oštećenja robe nakon obavljene kupovine u maloprodaji, kao i u slučaju da su opravke ili pokušaje opravki izvršila neovlašćena lica/serviseri.